ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,225
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,516
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (vision)

     “ตำบลน่าอยู่สู่สังคมแห่งความสุข”

 เป็นตำบลที่พัฒนาแบบยั่งยืนบนพื้นฐานการพึ่งตนเองภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและมีการปรับตัวให้ก้าวทันอาเซียน (ASEAN) รวมทั้งเน้นการบริการมอบความสุขแก่ผู้มาเยือนผ่านการบริการอย่างเป็นมิตร

พันธกิจ(Mision)

     1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

     2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความพร้อมของคนในชุมชน

     3.พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

     4.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

     5.กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

     6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล

     7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม