ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,405
ปีนี้
30,225
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
139,516
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น coolcool

1.ด้านกายภาพlaughing

   1.1 ที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลบ้านตาลตั้งอยู่  179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอฮอด  17  กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  105  กิโลเมตรมีเนื้อที่104.8  ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  65,500  ไร่

                   อาณาเขต

                    ทิศเหนือ         ติดต่อกับเขตเทศบาลท่าข้ามอำเภอฮอด  และเทศบาลตำบล   บ้านแปะ  อำเภอจอมทอง

                    ทิศใต้             ติดต่อกับเขตตำบลบ้านแอ่น  และตำบลบงตันอำเภอดอยเต่า

                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตอำเภอลี้จังหวัดลำพูน

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลฮอดและตำบลหางดงอำเภอฮอด

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านตาล   ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ลาดเชิงเขา โดยพื้นที่ด้านตะวันออกของตำบลเป็นภูเขาสูง  มีระดับความสูง 500-1,200 เมตร  จากระดับน้ำทะเล   สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยมีภูเขาที่สำคัญ  ดอยผีเสื้อ  ดอยสันคมพร้า ดอยมะหินฝังเงิน ดอยแหลมแม่เปิน   ดอยแหลมแม่อาน และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำต่างๆ  เช่น  น้ำแม่ตาล ห้วยแม่เปินในตำบลคือ ตำบลบ้านตาล  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มบริเวณลำน้ำปิง  พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  200 – 500  เมตร

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

          ภูมิอากาศในพื้นที่แบ่งเป็น ๓ ฤดู จะมีฝนชุกช่วงฤดูฝน ปริมาณ ร้อยละ ๗๐

                  -ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม

                  -ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม อากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๒ องศาเซลเซียส 

                  -ฤดูร้อน ระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม ตำบลบ้านตาลเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อน โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส

      1.4. ลักษณะของดิน

                สภาพที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง การเก็บกับน้ำไม่พอ ทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

      1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

               ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ราษฏรอาศัยน้ำฝนและการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

      1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

              มีป่าเบญจพรรณมีไม้ผลัดใบสมบูรณ์

2. ด้านการเมืองการปกครอง laughing

     2.1  เขตการปกครอง

               ตำบลบ้านตาล  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านตาล  ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล   เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  และปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล เป็นเทศบาลตำบลบ้านตาล  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2552  ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเป็น  10 หมู่บ้าน ได้แก่

       2.2   การเลือกตั้ง

               ตำบลบ้านตาลเป็นเทศบาลขนาดกลางแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น สองเขต ดังนี้

               เขตที่  1  หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ  หมู่ 2  บ้านป่าขาม  หมู่ 5 บ้านตาลกลาง  หมู่ 7  บ้านแม่ยุย หมู่ 9  บ้านช่างเคิ่ง  หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา

               เขตที่  2  หมู่ที่ 3  บ้านตาลใต้  หมู่ 4 บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ 6  บ้านเด่นสารภี  หมู่ 8 บ้านท่าหนองหลวง

3. ประชากรlaughing

      ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรตำบลบ้านตาลมี ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

หลังคาเรือน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านตาลเหนือ

264

272

285

557

2

บ้านป่าขาม

157

187

80

367

3

บ้านตาลใต้

291

310

303

613

4

บ้านทุ่งโป่ง

469

513

486

999

5

บ้านตาลกลาง

150

140

173

313

6

บ้านเด่นสารภี

253

329

311

640

7

บ้านแม่ยุย

194

176

132

308

8

บ้านท่าหนองหลวง

192

212

212

424

9

บ้านช่างเคิ่ง

163

184

192

376

10

บ้านใหม่พัฒนา

188

252

257

509

 

รวม

2,321

2575

2,531

5,16

ข้อมูล ณ เมษายน 2564

       3.1 ข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ    (ข้อมูล ณ วันที่ 15  ตุลาคม  255)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครอบครัว

ช่วงอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี

ช่วงอายุ

19 - 60 ปี

ช่วงอายุ

60  ปีขึ้นไป

รวม

1

บ้านตาลเหนือ

255

55

42

155

172

65

76

562

2

บ้านป่าขาม

149

347

321

110

104

24

32

364

3

บ้านตาลใต้

280

73

63

194

188

54

57

633

4

บ้านทุ่งโปร่ง

440

129

103

317

305

85

82

1021

5

บ้านตาลกลาง

148

28

28

87

117

47

50

357

6

บ้านเด่นสารภี

233

86

64

204

189

41

39

623

7

บ้านแม่ยุย

187

34

29

113

77

22

24

299

8

บ้านท่าหนองหลวง

184

55

54

130

125

35

34

436

9

บ้านช่างเคิ่ง

154

48

37

103

123

44

37

392

10

บ้านใหม่พัฒนา

183

64

51

157

159

45

48

524

จำนวนประชากรแยกตามเพศและอายุ

อายุ (ปี)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ร้อยละของจำนวนประชากรทั้งหมด

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

น้อยกว่า  1 ปี

22

15

37

0.71

1 – 6

156

143

299

5.76

7 – 12

200

161

361

6.95

13 – 17

191

137

328

6.32

18 - 60

1,628

1,614

3,222

62.00

60 ปี ขึ้นไป

476

482

949

18.26

รวม

2,673

2,552

5,196

100

(ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอฮอด  ณ  วันที่   เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559)

4.สภาพทางสังคมlaughing

       4.1  การศึกษา

              สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม)

โรงเรียน

หมู่ที่

จำนวนนักเรียน

รวม

อนุบาล

ปฐม

มัธยมต้น

บ้านตาลเหนือ

1

30

123

86

239

บ้านตาลใต้

3

4

44

-

48

บ้านทุ่งโป่ง

4

33

87

38

158

รวม

67

254

124

445

 

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้

        1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่

จำนวนเด็กเล็ก

จำนวนผู้ดูแลเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

บ้านทุ่งโป่ง

4

31

-

4

60

รวม

31

-

-

-

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้

        1) ศูนย์พัฒนาเด็กวัด

ศูนย์พัฒนาเด็กวัด

หมู่ที่

จำนวนเด็กเล็ก

จำนวนผู้ดูแลเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

ลัฎฐิวัน

1

82

-

5

5

รวม

82

-

5

5

        2) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม)

ศูนย์การเรียนชุมชน

หมู่ที่

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

ชาย

หญิง

รวม

มี

5

-

-

2

2

รวม

-

-

2

2

        4.2 สาธารณสุข

              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล  1 แห่ง

               ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 10 แห่ง

       4.3  อาชญากรรม

              สถิติการจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง (ห้วงระยะตั้งแต่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม  2558)

ลำดับที่

ข้อกล่าวหา

จำนวน (ราย)

1

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

0

2

ปล้นทรัพย์

0

3

ชิงทรัพย์

0

4

ลักพาเรียกค่าไถ่

0

5

วางเพลิง

0

รวม

0

              สถิติการจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง (ห้วงระยะตั้งแต่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม  2558)

ลำดับที่

ข้อกล่าวหา

จำนวน (ราย)

1

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

0

2

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

0

3

ทำให้ตายโดยประมาท

0

4

พยายามฆ่า

0

5

ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

1

6

ข่มขืนกระทำชำเรา

0

รวม

1

              สถิติการจับกุมกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง (ห้วงระยะตั้งแต่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม  2558)

ลำดับที่

ข้อกล่าวหา

จำนวน (ราย)

1

ลักทรัพย์

0

2

วิ่งราวทรัพย์

0

3

รีดเอาทรัพย์

0

4

กรรโชกทรัพย์

0

5

ชิงทรัพย์ (รวม)

 

 

- บาดเจ็บ        จำนวน   ราย

0

 

- ไม่บาดเจ็บ     จำนวน   ราย

 

6

ปล้นทรัพย์

0

7

รับของโจร

0

8

ทำให้เสียทรัพย์

0

รวม

0

  (ที่มา: สถานีตำรวจภูธรฮอด  ณ  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2559)

 

              สถิติการจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง (ห้วงระยะตั้งแต่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม  2558)

ลำดับที่

ข้อกล่าวหา

จำนวน (ราย)

1

โจรกรรมรถจักรยานยนต์

0

2

โจรกรรมรถยนต์

0

3

โจรกรรมโค-กระบือ

0

4

โจรกรรมเครื่องมือเกษตร

0

5

ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร

0

6

ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่

0

7

ข่มขืนและฆ่า

0

8

ลักพาเรียกค่าไถ่

0

9

ฉ้อโกง

0

10

ยักยอกทรัพย์

0

รวม

0

 

       4.4 ยาเสพติด

             สถิติการจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดห้วงระยะตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม  2558

ในพื้นที่ตำบลบ้านตาล   อำเภอฮอด   จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่

ข้อกล่าวหา

จำนวน (ราย)

1

ขับรถเสพยาเสพติดให้โทษ

7

2

ครอบครองเพื่อจำหน่าย

3

3

ครอบครองยาเสพติด

0

4

ครอบครองยาเสพติด (จับไม่ได้)

0

5

ครอบครองเสพติดและเสพยาเสพติด

2

6

จำหน่าย (ขยายผล)

0

7

จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ

0

8

จำหน่ายและเสพยาเสพติด

0

9

จำหน่ายและเสพยาเสพติด (ขยายผลออกหมายจับ)

0

10

ใช้สารระเหย

0

11

ผลิตยาเสพติด

0

12

ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย

0

13

ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย (จับตามหมายจับ)

0

14

ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่าย (วิสามัญ)

0

15

เสพยาเสพติดให้โทษ

0

รวม

14

       (ที่มา: สถานีตำรวจภูธรฮอด    ณ  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2559  

       4.5 การสังคมสงเคราะห์

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมการสังคม สงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๐๕ ความว่า " การสังคมสงเคราะห์นั้น มีความหมายกว้างขวางมาก  กินความถึงการดำเนินการทุกอย่างที่จะช่วยเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์   หรือกลุ่มชนที่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นชาติ และผู้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ ให้ได้มีปัจจัยอันจำเป็นแก่การครองชีพคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการศึกษาอบรมตามควร ตลอดจน มีความรู้ที่จะนำมาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เพื่อความเรียบร้อยและความเป็นปึกแผ่นของสังคม เทศบาลตำบลบ้านตาล

ได้น้อมรับประราชดำรัสมาปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล  มี ดังนี้
              ๑.  สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่ช่วยตนเองไม่ได้ ให้สามารถช่วยตนเองได้ การให้การสงเคราะห์นี้รวมความถึงการบรรเทา และแก้ไขปัญหา การป้องกัน และขจัดปัญหา การฟื้นฟู และปรับสภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
              ๒.  การแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป ปัญหาสังคมที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ระบุไว้มี ๙ ปัญหาด้วยกัน ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานสตรี ปัญหาคนพิการ ปัญหาการขาดแคลนบริการและสวัสดิการในสังคมชนบท ปัญหาครอบครัว ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรม และปัญหาสุขภาพจิต
              ๓.  การพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาคน เพื่อให้ช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ถือว่า การสังคมสงเคราะห์มีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาสังคม กล่าวคือ การสังคมสงเคราะห์จะช่วยให้ผู้รับบริการ สามารถช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติในที่สุด

5.ระบบบริการพื้นฐานlaughing

       5.1 การคมนาคมขนส่ง

             มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

หมู่ที่

จำนวน

สายทางรวม (สาย)

ถนนลาดยางแอสฟัลส์(สาย)

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สาย)

ถนนลูกรัง(สาย)

ทางลำลอง

(สาย)

1

2

2

-

-

-

2

6

3

-

3

-

3

4

2

-

2

-

4

5

4

-

1

-

5

2

1

-

1

-

6

19

7

-

12

-

7

4

2

-

2

-

8

4

2

-

2

-

9

2

-

-

2

-

10

5

4

-

1

-

รวม

53

27

-

26

-

ถนนเชื่อมระหว่างตำบล

 

 

-

-

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

-

-

-

-

       5.2 การไฟฟ้า

             มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  2,780   ครัวเรือน  

       5.3 การประปา

             มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-10

       5.4 โทรศัพท์

             ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

       5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

             ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ฮอด  ตั้งอยู่ ตำบลท่าข้าม  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียใหม่ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  14  กิโลเมตร

6.ระบบเศรษฐกิจlaughing

       6.1  การเกษตร

              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำสวนลำไย  ทำนา  ปลูกหอมแดง   ทำไร่  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  ลำไยอบแห้ง  สภาพที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียว การเก็บกับน้ำไม่พอ  ทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ราษฏรอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ และการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำการการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

        6.2 การประมง

             สภาพพื้นที่ตำบลบ้านตาล พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่สูง ขาดแคลนน้ำ  มีการเลี้ยงปลาตามบ่อเล็กของชาวบ้านเพื่อสำหรับการอุปโภคในครัวเรือน  และมีการประมงโดยการจับสัตว์น้ำตามลำน้ำปิง หมู่ที่ 6  บ้านเด่นสารภี  ตำบลบ้านตาล  อำเภอออด  จังหวัดเชียงใหม่

        6.3 การปศุสัตว์

             ตำบลบ้านตาลมีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านตาล  อำเภอออด  จังหวัดเชียงใหม่

        6.4 การบริการ

            บริการนวดพื้นเมือง ที่ กลุ่มนวดพื้นเมือง หมู่ที่

            มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1-8 และหมู่ที่ 10  หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

            มีโรงแรมในพื้นที่ จำนวน - แห่ง

            มีรีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน - แห่ง

            มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จำนวน - แห่ง

        6.5 การท่องเที่ยว

             สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลบ้านตาลที่สำคัญ มีดังนี้

             1. วัดลัฏฐิวัน ภายในวัดมีพระประธานชื่อ”พระเจ้าแสนแซ่” เล่ากันว่าในองค์พระพุทธรูปมีข้อต่อที่เชื่อมติดต่อกันถึงแสนท่อน แต่ละท่อนมีน๊อต(แซ่) ทำด้วยทองคำยึดไว้ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

             2.ผานางน้อยผานางหลวง  เป็นโขดหินปูนเก่า มีร่องรอยถูกัดเซาะจนเกอดเป็นรูปร่างแปลกประหลาด และเกิดหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงาม  สลับกับถ้ำหินปูนตื้นๆ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแม่ยุย  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

             3. ผาสิงห์เหลียว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ(ธรณีวิทยา)  โดยมีการทรุดตัวของแผ่นดิน จนเกิดเป็นรอยชั้นของหินสลับกันสวยงามมาก  ลักษณะของผาสิงห์เหลียว เป็นส่วนที่ตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น มองเห็นอย่างชัดเจน มีรูปร่างด้านบนสุด     คล้ายสิงห์กำลังเหลียวอยู่    มีลักษณะเป็นเสาดินแข็งที่มีหมวกหลากหลายรูปทรงที่ตั้งตระหง่านอยู่อย่าง โดดเด่น มองเห็นอย่างชัดเจน มีรูปร่างด่านบนสุดคล้ายสิงห์กำลังเหลียวอยู่   ผาสิงห์เหลียวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาโดยมีการทรุดตัวของแผ่นดิน จนเกิดเป็นรอยชั้นของหินสลับกันสวยงามมาก  มีตำนานกล่าวว่าแม้กระทั่งพญาราชสีห์ยังต้องเหลียวมองความสวยงามของผาแห่งนี้ผาสิงห์เหลียว เป็นเสาดินที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูงถึง 50 เมตรกินพื้นที่บริเวณกว้างเกือบๆ 100 ไร่   เสาดินที่ผาสิงห์เหลียว นั้นจะเป็นแบบเดียวกับที่แพะเมืองผี  คือ  เป็นดินลูกรัง เสาถูกยึดด้วยเนื้อดินเหนียวลูกรังปนกรวดหิน    เสาดินที่ผาสิงห์เหลียวนั้น มีหลากหลายรูปร่าง รูปทรง ทำให้จินตนาการไปได้มากมาย ทั้งที่คล้ายกับกำแพงโรมัน ที่สูงร่วม 30 เมตร หรือเสาดินที่สูงที่สุดในประเทศ ทำเล ที่ตั้งที่รายล้อมไปด้วยผืนป่าเต็งรัง จึงทำให้สวนเสาหินแห่งนี้ ดูดีกว่าที่อื่นสามารถมองหน้าผาแห่งนี้จากมุมสูงได้และช่วงฤดูฝนใบไม้สีสดทำ ให้สีของหน้าผาที่ตั้งตระหง่านตัดกับสีของใบไม้ที่ปกคลุมป่าผืนนี้อย่าง ชัดเจน ถ้าหากเป็นช่วงป่าเต็งรังเปลี่ยนสีราวเดือนมกราคมก็จะเห็นป่าเปลี่ยนสีและ เสาดินสวยงามไปอีกแบบหนึ่งด้วยตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา

              4.น้ำตกห้วยนกเขา เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่นักแต่มีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยสดงดงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลบ้านตาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

       6.6 อุตสาหกรรม

             อุตสาหกรรมครัวเรือนที่สำคัญคือการทำผ้าฝ้ายพื้นเมือง   ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมือง  ทอมือด้วยกี่กระตุก เป็นผ้าผืนใหญ่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ มีลวดลายหลากหลาย สีย้อมด้วยสีธรรมชาติ สวยงามเช่น ผ้าพันคอ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด เป็นต้น   ทำในหมู่ 1 บ้านตาลเหนือ  หมู่  5  บ้านตาลกลาง หมู่ 9 บ้านช่างเคิ่ง  ซึ่งเป็นงานฝีมือ และเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็น อย่างดียิ่ง และยัง เป็น อุตสาหกรรมพื้นบ้าน ที่ทำชื่อเสียงให้แก่ตำบลบ้านตาลในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเป็นธุรกิจในครัวเรือนที่สามารถผลิตผ้าฝ้ายทอมือไปจำหน่ายยังต่าง ประเทศ เช่นประเทศ ญี่ปุ่น ประเทศ จีน ฯลฯ และการอุตสาหกรรมการทำผางประทีบ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกลุ่มชุมชนส่งขายให้กับแหล่งรับซื้อ  ที่ใช้จุดในเทศกาลลอยกระทงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทำในหมู่ 9 บ้านช่างเคิ่ง  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านตาลเป็นอย่างดี

        6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

               การพาณิชย์

               -กลุ่ม ธกส. 1 กลุ่ม

               -กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม

               -กลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม

               -กลุ่มสามัคคี 41  1 กลุ่ม    

               -กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 กลุ่ม

               -กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 1 กลุ่ม

               กลุ่มอาชีพในตำบลบ้านตาล

              1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำพริกลาบ

              2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมจีน

              3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

              4.กลุ่มสอนจักสานไม้

              5.กลุ่มทำผางประทีป บ้านช้างเคิ่ง

        6.8 แรงงาน

          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ปลูกลำไย ปลูกผักที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นlaughing

       7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

        ตำบลบ้านตาล แต่เดิมชาวบ้านมีเชื้อสายลั้วะ ชาวบ้านได้มาอาศัยในเขตพื้นที่เมื่อปี พ.ศ. 1202-1590 แต่ก่อนบ้านตาลมีอยู่ด้วยกัน 7 หลังคาเรือน โดยการนำของหลานหมื่นยศได้มาอาศัยอยู่บริเวณทุ่งนาบดสด(ปัจจุบัน)เป็นที่นาและยังมีวัดร้างอยู่ตั้งอยู่) ก่อสร้างบ้านเรือน ต่อมาถูกพม่ารุกราน ชาวบ้านได้อพยพหนีศึกไปอยู่ตามป่าเขา เมื่อศึกสงบจึงกลับมาบ้านตาล บ้านตาลตั้งชื่อตามลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต ตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่คนละฝั่งกับเมืองฮอด โดยมีแม่น้ำปิงกั้นกลาง

มีจำนวน 10 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

หลังคาเรือน

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านตาลเหนือ

255

274

293

567

2

บ้านป่าขาม

150

185

178

363

3

บ้านตาลใต้

280

321

310

631

4

บ้านทุ่งโป่ง

442

530

484

1,014

5

บ้านตาลกลาง

148

158

190

348

6

บ้านเด่นสารภี

236

331

292

623

7

บ้านแม่ยุย

187

169

130

299

8

บ้านท่าหนองหลวง

185

223

214

437

9

บ้านช่างเคิ่ง

156

196

196

392

10

บ้านใหม่พัฒนา

184

263

259

522

 

รวม

2,223

2659

2,555

5,196

       7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

             ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ลำไย มะม่วง  ปลูกหอมแดงและกระเทียม

       7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

            ตำบลบ้านตาลเป็นตำบลที่มีพื้นที่ส่วนมากจะอยู่บนพื้นที่สูง แหล่งน้ำทำการเกษตรตามธรรมชาติจะไม่ค่อยมี มีแต่ บ่อขุด   และการขุดเจาะบ่อบาดาล สำหรับใช้ทำการเกษตรเท่านั้น  และค่อนข้างจะขาดแคลนน้ำ  แยกเป็นหมู่ได้ดังนี้

            1. หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                - ลำธาร 1 แห่ง

                - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

                - สระ 2 แห่ง

             2.หมู่ที่  2 บ้านป่าขาม   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                - ลำธาร 1 แห่ง

                - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

             3.หมู่ที่ 3 บ้านตาลใต้   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                - ลำธาร 1 แห่ง

                - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

              4.หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                 - แม่น้ำ 1 แห่ง

                 - ลำห้วย/ลำธาร 4 แห่ง

                 - คลอง  2 แห่ง

                 - หนอง/บึง  3  แห่ง

                 - แก้มลิง 1 แห่ง

                 - อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

                 - สระน้ำ 4 แห่ง

                 - คลองชลประทาน 3 แห่ง

              5.หมู่ที่  5 บ้านตาลกลาง   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                - ห้วย/ลำธาร 1 แห่ง

                - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

              6.หมู่ที่ 6 บ้านบ้านเด่นสารภี    มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                - แม่น้ำ 1 แห่ง

                - อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

                - คลองชลประทาน 1 แห่ง 

              7.หมู่ที่ 7  บ้านม่ยุย   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

                - ลำห้วย/ลำธาร 1 แห่ง

                - หนองน้ำ/บุง 2 แห่ง

                - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง

                - ฝาย 3 แห่ง

                - สระน้ำ 2 แห่ง

              8.หมู่ที่ 8 บ้านตาลใต้   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

               - แม่น้ำ  1 แห่ง

               - อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

               - อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

               - สระน้ำ 2 แห่ง

               - คลองชลประทาน 1 แห่ง

             9.หมู่ที่ 9 บ้านช่างเคิ่ง   มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

               - ลำห้วย/ลำธาร 1 แห่ง

               - สระ 1 แห่ง

             10.หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา  มีแหล่งน้ำทำการเกษตร  ดังนี้

               - ลำห้วย/ลำธาร 1 แห่ง

               - อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง

       7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

             ตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) จะได้ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (เพื่อการอุปโภคและบริโภค ดังนี้ หมู่ที่ 1 -10 มีระบบ ประปาหมู่บ้านขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หมู่  1,2,3,4,5,7,89,10

                ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) มีจำนวน 1 แห่ง คือ  หมู่ 6

               -บ่อบาดาลสาธารณะจำนวน  มีครบทุกหมู่บ้าน

                -บ่อน้ำตื้นสาธารณะ มีหมู่ที่ 1,5,10

น้ำเพี่อการอุปโภคและบริโภคทุกหมู่บ้านค่อนข้างจะเพียงพอ แต่มีบางหมู่บ้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคหน้าแล้งค่อนข้างจะขาดแคลนคือหมู่   1 ,5 ,m10

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมlaughing

       8.1 การนับถือศาสนา

               ประชาชน หมู่ที่ 1-10 นับถือศาสนาพุทธ

               วัด   มีจำนวน   7   วัดได้แก่

                1.วัดลัฏฐิวัน หมู่ที่ 1

                2.วัดป่าขาม หมู่ที่ 2

                3.วัดพิมพิสารรังสรรค์หมู่ที่ 3

                4.วัดทุ่งโป่ง   หมู่ที่ 4

                5.วัดเด่นสารภี หมู่ที่ 6

                6.วัดแม่ยุย  หมู่ที่ 7

                7.วัดท่าหนองหลวง หมู่ที่ 8                                                                                                                                                                   

       8.2 ประเพณีและงานประจำปี

            ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้านกันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน

       8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

             ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ การผลิตประทิป ผลิตประทีปจำหน่าย  หมู่ 9 บ้านช่างเคิ่ง ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ  หมู่ที่ 1  บ้านตาลตาลเหนือ  หมู่ที่ 5 บ้านตาลกลาง  หมู่ที่ 9 บ้านช่างเคิ่ง

             ภาษาถิ่น คือ ภาษาเมืองล้านนา  สำเนียงบ้านตาล

       8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

          สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ ประทีป   สำหรับจุดในงานประเพณีลอยประทง

          ผ้าผ้าฝ้ายทอมือซึ่งเป็นงานฝีมือ เป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็น อย่างดียิ่ง และยัง เป็น อุตสาหกรรมพื้นบ้าน ที่ทำชื่อเสียงให้แก่ตำบลบ้านตาลในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเป็นธุรกิจในครัวเรือนที่สามารถผลิตผ้าฝ้ายทอมือไปจำหน่ายยังต่าง ประเทศ เช่นประเทศ ญี่ปุ่น ประเทศ จีน ฯลฯ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านตาลเป็นอย่างดี

9.ทรัพยากรธรรมชาติlaughing

       9.1 น้ำ

             แหล่งน้ำธรรมชาติ

               ลำห้วย , ลำน้ำ             4                  สาย

               บึง ,  หนองน้ำ             7                  แห่ง

               ลำเหมือง                   2                  สาย

               อ่างเก็บน้ำ                  10                แห่ง

            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                ฝาย                         3                  แห่ง

               บ่อน้ำตื้น                    120              แห่ง

               บ่อโยก                      20                แห่ง

               อ่างเก็บน้ำ                  10                แห่ง

               เขื่อนดิน                     3               แห่ง

       9.2 ป่าไม้

           ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลบ้านตาล ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า " ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม" มีถึงร้อยละ 46 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด

       9.3 ภูเขา

          ภูเขาที่สูงที่สุดคือดอยช้าง ความสูงจากระดับกับน้ำทะเล 1,200 เมตร ซึ่งเป็นดอยที่เป็นเขตติดต่อระหว่าง ตำบลบ้านตาล  กับ  ตำบลบ้านแป๊ะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   ตำบลป่าพลู  อำเภอบ้านโฮ่ง และ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

       9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

          1.ทรัพยากรดิน จะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง มีความลาดชันมาก และมีการตัดไม้ทำลายป่า จึงก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลายหน้าดินได้ง่าย

          2.ทรัพยากรน้ำ ส่วนมากจะขาดแคลนน้ำ น้ำไม่ค่อยเพียงพอกับการทำการเกษตรต้องอาศัยน้ำบาดาล และบ่อน้ำที่เกษตรกรขุดไว้ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง

          3.ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนมากเป็นป่าไม้เบญพรรณ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ค่อนข้างปานกลาง

          4.ทรัพยากรแร่ธาตุ  แร่ธาตุที่สำคัญที่อยู่ในเขตตำบลบ้านตาลเท่าที่สำรวจพบคือแร่ฟอสฟรัส

           ปัญหาของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านตาล

                 1.การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

                 2.การพังทลายของหน้าดิน

                 3.การตัดไม้ทำลายป่า