ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
481
เดือนที่แล้ว
3,866
ปีนี้
38,949
ปีที่แล้ว
32,419
ทั้งหมด
148,240
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

1
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพิ่อทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่3-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านตาล จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพิ่อทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้การจัดทำโครงกา/กิจกรรม ต่างๆของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนแผนโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

10 พฤศจิกายน 2566

โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านตาลจัดโครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดป่าขาม ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2566

โครงการ Big Cleaning Day,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านตาล ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day  ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม" โดยการเก็บขยะ ทำวามสะอาด บริเวณสองไหล่ทางปากทางบ้านตาล - เทศบาลตำบลบ้านตาล

21 สิงหาคม 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
10 สิงหาคม 2566

กิจกรรมลดขยะ ลดโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
08 สิงหาคม 2566

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และพนักงานเทศบาล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านตาล จัดโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ (อปพร.) และพนักงานเทศบาล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาล

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหารร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ด้วยชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา และสารฟอร์มาลิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค ประจำปี 2566

28 มิถุนายน 2566

โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านตาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการโครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค ประจำปี 2566 โดยมี นายนครินทร์ ยานะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านตาล

28 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลบ้านตาลร่วมกับอำเภอฮอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านตาล ดำเนินกิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน เพื่อคัดแยกขยะเปียก ในครัวเรือน ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

26 พฤษภาคม 2566

โครงการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.256,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านตาล โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 และลงนามจัดทำบันทกความร่วมมือ (MOU ) หน่วยงาน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง องค์กรภาคประชาชน จำนวน 8 แห่งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตาล ในการร่วมมือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนหมู่บ้านนำร่อง หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ จำนวน 40 คนัวเรือน และติดตั้งถังขยะเปียกรักษ์โลกในครัวเรือน

24 พฤษภาคม 2566

ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

เทศบาลตำบลบ้านตาล นำโดย นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 150 คน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดสองข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่สะเรียง) ตามจุดรับผิดชอบ ตั้งแต่สะพานแม่ลอง(กม.95) จนสุดเขตรอยต่ออำเภอฮอด

16 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมรณรงค์ติดป้าย การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
16 พฤษภาคม 2566

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุรายใหม่ รุ่นที่ 2,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุรายใหม่ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3,4,6 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 นี้

30 มีนาคม 2566

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุรายใหม่ รุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุรายใหม่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ม.1,2,5,7,8,9,10 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

29 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (180 รายการ)