ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


โครงการวันเทศบาลประจำปี 2560
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาลได้จัดทำโครงการวันเทศบาลประจำปี 2560 การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ราชการ และการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล วันนี้คับ

 
24 เมษายน 2560