ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่นายณรงค์ ปุ๊ดพรม
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายเดช สุวีระ
รองประธานสภาเทศบาลฯ


นายธานินทร์ ปุ๊ดพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1
นายปรีชา ดวงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1
นายบุญยิ่ง เตจาบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1
นายภาคภูม เจ๊กกุณา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1
นายทวี ปันล้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1

นายทองอิน จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2
นางสาวประนอม อุปละ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2
นายณัฐพล ตาเบอะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2
นายอนุวัติ ศิริป้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2
นายสมบัติ เป็งแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2