ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่นายณรงค์ ปุ๊ดพรม
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายเดช สุวีระ
รองประธานสภาเทศบาลฯ


นายธานินทร์ ปุ๊ดพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายปรีชา ดวงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายบุญยิ่ง เตจาบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายภาคภูม เจ๊กกุณา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายทวี ปันล้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายทองอิน จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2


นางสาวประนอม อุปละ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2


นายณัฐพล ตาเบอะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2


นายอนุวัติ ศิริป้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2


นายสมบัติ เป็งแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2