ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่นายณรงค์ ปุ๊ดพรม
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายทองอิน จันทร์แก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2


นายธานินทร์ ปุ๊ดพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายปรีชา ดวงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายบุญยิ่ง เตจาบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายภาคภูม เจ๊กกุณา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นายทวี ปันล้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 1


นางสาวประนอม อุปละ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2


นายณัฐพล ตาเบอะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล เขต 2