ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล

นางจินตนา หวันแดง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล

นายสุพัฒนพงษ์ เวศรานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางวัลภา รังสิยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยุทธนา กาญจนภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจินตนา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายอุเทน ยะมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ