ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตั้ง
        เทศบาลตำบลบ้านตาล  ตั้งอยู่  179  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่างจากตัวอำเภอฮอด  17  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  105  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  104.8  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  65,500  ไร่

อาณาเขต
        ทิศเหนือ    ติดต่อกับเขตเทศบาลท่าข้ามอำเภอฮอด  และเทศบาลตำบล   บ้านแปะ  อำเภอจอมทอง
        ทิศใต้        ติดต่อกับเขตตำบลบ้านแอ่น  และตำบลบงตันอำเภอดอยเต่า
        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขตอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลฮอด  และตำบลหางดง  อำเภอฮอด

ลักษณะภูมิประเทศ
       ตำบลบ้านตาล  มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มบริเวณลำน้ำปิง  พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  200 – 500  เมตร

การปกครอง
        แบ่งการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
 


แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง


 


ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านตาล
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
    การคมนาคมสามารถเดินทางโดยอาศัยรถยนต์  รถโดยสารประจำทาง  รถจักรยานยนต์  ผ่านทางหลวงหมายเลข  1103
    การโทรคมนาคม
    -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    1    แห่ง
    -  โทรศัพท์    10    แห่ง

ไฟฟ้า
    สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด  รับผิดชอบในการให้บริการใช้ไฟฟ้า  ปัจจุบันสามารถบริการได้ครบทุกหมู่บ้าน
    แหล่งน้ำ
    -  ลำนำ , ลำห้วย    4    แห่ง
    -  บึง , หนอง  และอื่นๆ    7    แห่ง
    -  ฝาย    3    แห่ง
    -  บ่อน้ำตื้น    120    แห่ง
    -  บ่อโยก    20    แห่ง
    -  อ่างเก็บน้ำ    10    แห่ง
    -  เขื่อนดิน    3    แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ
    -  เป็นแหล่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  หอมแดง  ลำไย
    -  นอกจากการทำนาและทำสวน  เกษตรกรมีอาชีพที่ทำควบคู่กับการเพาะปลูกคือการเลี้ยงสัตว์
    -  มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  ลำไยอบแห้ง
    -  มีอาชีพเสริมในครัวเรือน  คือ  การทอผ้าลายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
    -  มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุน  สามารถกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพได้

ด้านสังคม
    การศึกษา
    -  โรงเรียนอนุบาล    3    แห่ง
    -  โรงเรียนประถมศึกษา    3    แห่ง
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2    แห่ง
    -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    1    แห่ง
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    3    แห่ง
    
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
        วัด                        7    แห่ง
   
   สาธารณสุข
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล    1    แห่ง
    สถานีอนามัย    1    แห่ง
    คลินิก    2    แห่ง
         
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    สถานีตำรวจชุมชน    1      แห่ง
    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ต.บ้านตาล
    อาสาสมัครักษาความสงบและป้องกันปราบยาเสพติด

ด้านการเมืองการบริหาร
    เทศบาลตำบลบ้านตาล  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  จำนวน  5  คน  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล  จำนวน  12  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี