ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์     พันธกิจ    อำนาจหน้าที่

 

วิสัยทัศน์ (vision)

“ตำบลน่าอยู่   ก้าวสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”

 เป็นตำบลที่พัฒนาแบบยั่งยืนบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง  ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบกับการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและมีการปรับตัวให้ก้าวทันอาเซียน(ASEAN)  รวมทั้งเน้นการบริการมอบความสุขแก่ผู้มาเยือนผ่านการบริการอย่างเป็นมิตร

 

พันธกิจ(Mision)

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความพร้อมของคนในชุมชน

3.พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

5.กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม