ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี 256217 ต.ค. 2561
2รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี 2562 17 ต.ค. 2561
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256217 ต.ค. 2561
4ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 256228 ก.ย. 2561
5เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256121 มี.ค. 2561
6ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256128 ก.ย. 2560
7รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายปี 617 ก.ย. 2560
8รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับปี 617 ก.ย. 2560
9รายงานประมาณการรายรับปี 617 ก.ย. 2560
10รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 617 ก.ย. 2560

1