ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน30 มิ.ย. 2562
2มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ30 มิ.ย. 2562
3มาตรการการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม30 มิ.ย. 2562
4มาตรการป้องกันกการรับสิบบน30 มิ.ย. 2562
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต30 มิ.ย. 2562
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง30 มิ.ย. 2562
7มาตรการให้ผู้ที่มีสวนได้เสียมีส่วนร่วม30 มิ.ย. 2562
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 มิ.ย. 2562
9แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต17 เม.ย. 2561

1