ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 25625 ก.ค. 2563
2การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน5 ก.ค. 2563
3รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ18 มิ.ย. 2563
4รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25560 ของนายกเทศมนตรี 21 ก.พ. 2561
5รายงานผลการดำเนินงาน28 ธ.ค. 2560
6ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของนายกเทศมนตรี24 ธ.ค. 2560

1