ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ ประจำปีงบปร5 ก.ค. 2563
2ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 25624 เม.ย. 2562

1