ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ19 มิ.ย. 2563
2ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล(เพิ่มเติม)ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว19 มิ.ย. 2563
3ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ19 มิ.ย. 2563
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และการ19 มิ.ย. 2563
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชก19 มิ.ย. 2563
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.255819 มิ.ย. 2563
7ซักซ้อมแนวทางการโอนย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2 ว149 ลว19 มิ.ย. 2563
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ19 มิ.ย. 2563

1