ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (บริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)19 มิ.ย. 2563
2แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (วิชาการและทั่วไป)19 มิ.ย. 2563
3แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้่าราชการ (บรรจุใหม่)19 มิ.ย. 2563
4แบบใบลาพักผ่อน19 มิ.ย. 2563
5แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ19 มิ.ย. 2563
6แบบใบขอยกเลิกวันลา19 มิ.ย. 2563

1