ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่นายธเนศ โกฏคำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล


นายนครินทร์ ยานะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล


นายพงศกร ปันเหลื้อม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชยุต ปุ๊ดพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี