ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)


10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต