ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,952
เดือนที่แล้ว
2,547
ปีนี้
14,023
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
90,895
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

1
ประสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีรับเงินผ่าน ธนาคาร ธกส.,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
10 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
24 พฤษภาคม 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
17 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
06 พฤษภาคม 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
27 เมษายน 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

                     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000.-บาท

                    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,692,897.26.-บาท คิดเป็นร้อยละ 81.54 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 

ปัญหาอุปสรรค

          1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

              2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

 

แนวทาง 

               1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

               2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

               3. การป้องกันปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

 

 

21 เมษายน 2565

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
04 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดิอน ตุลาค,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 เมษายน 2565

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
04 มีนาคม 2565

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
12 มกราคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
28 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านเด่นสารภี,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
16 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนนเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาลใต้,บ้านช่างเคิ่ง,บ้านตาลกลาง ตำบล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
16 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)