ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,281
เดือนที่แล้ว
1,852
ปีนี้
6,372
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
58,212
ไอพี ของคุณ
3.215.22.151

ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

การเปิดเผยข้อมูลสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563),เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
25 มกราคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
23 พฤศจิกายน 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
09 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 พฤศจิกายน 2562

การกรอกแบบสำรวจ (บุคคลภายนอก eit) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
21 พฤศจิกายน 2561

แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

pdf

07 พฤศจิกายน 2561

ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.2,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
 
 

 

***  เทศบาลตำบลบ้านตาล  ***
 
 
ขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล
 
 
 
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
 

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
3. ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2561


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบและชำระภาษี
1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
3. ผู้รับประเมินต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด 8)
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบและชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ 5) และชำระภาษีปีละครั้ง ต้ังแต่เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
3. จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
4. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษี 2 เท่า ของอัตราภาษีปกติ

ภาษีป้าย
การยื่นแบบและชำระภาษี
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือ นับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว
แต่กรณี


 
โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว
ณ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านตาล
ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-031131  ในวันและเวลาราชการ
 
 
06 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
22 พฤศจิกายน 2560

เชิญชวนทุกท่านร่วมงานทำบุญสืบชะตาป่าต้นน้ำ -ฟังเทศน์ จำนวน 9 ผูก - บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
เชิญชวนทุกท่านร่วมงานทำบุญสืบชะตาป่าต้นน้ำ -ฟังเทศน์ จำนวน 9 ผูก - บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ตรงกับ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร
ณ.ผานางน้อย นางหลวง บ้านแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา 09.49 น.
วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม 2560
22 กรกฎาคม 2560

ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล 7 คนตำบลบ้านตาลต้านยาเสพติด บ้านตาลลีกคัพครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

15 ตุลาคม 2559

แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง) ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาล เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง) 

04 มีนาคม 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)