ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.053-031132

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,952
เดือนที่แล้ว
2,547
ปีนี้
14,023
ปีที่แล้ว
25,032
ทั้งหมด
90,895
ไอพี ของคุณ
18.232.177.219

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

                     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000.-บาท

                    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,692,897.26.-บาท คิดเป็นร้อยละ 81.54 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 

 

ปัญหาอุปสรรค

          1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

              2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

 

แนวทาง 

               1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

               2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

               3. การป้องกันปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

 

 


 
21 เมษายน 2565


ไฟล์เอกสาร Excel