ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
IIT

EIT

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
1,821
เดือนที่แล้ว
2,425
ปีนี้
19,748
ปีที่แล้ว
19,350
ทั้งหมด
71,588
ไอพี ของคุณ
35.175.107.77

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 ธันวาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
23 พฤศจิกายน 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
09 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
01 พฤศจิกายน 2562

การกรอกแบบสำรวจ (บุคคลภายนอก eit) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
21 พฤศจิกายน 2561

แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านตาล,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

pdf

07 พฤศจิกายน 2561

ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.2,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
 
 

 

***  เทศบาลตำบลบ้านตาล  ***
 
 
ขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล
 
 
 
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
 

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
3. ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2561


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบและชำระภาษี
1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
3. ผู้รับประเมินต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด 8)
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบและชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ 5) และชำระภาษีปีละครั้ง ต้ังแต่เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
3. จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
4. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษี 2 เท่า ของอัตราภาษีปกติ

ภาษีป้าย
การยื่นแบบและชำระภาษี
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือ นับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว
แต่กรณี


 
โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาล  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว
ณ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านตาล
ตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-031131  ในวันและเวลาราชการ
 
 
06 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
22 พฤศจิกายน 2560

เชิญชวนทุกท่านร่วมงานทำบุญสืบชะตาป่าต้นน้ำ -ฟังเทศน์ จำนวน 9 ผูก - บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th
เชิญชวนทุกท่านร่วมงานทำบุญสืบชะตาป่าต้นน้ำ -ฟังเทศน์ จำนวน 9 ผูก - บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ตรงกับ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร
ณ.ผานางน้อย นางหลวง บ้านแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา 09.49 น.
วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม 2560
22 กรกฎาคม 2560

ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล 7 คนตำบลบ้านตาลต้านยาเสพติด บ้านตาลลีกคัพครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

15 ตุลาคม 2559

แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง) ,เทศบาลตำบลบ้านตาล,bantanlocal.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาล เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง) 

04 มีนาคม 2559

|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 3  (41 รายการ)