ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256121 พฤศจิกายน 2560
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล หมู่ที่ 3 20 ตุลาคม 2560
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอลฟัสท์ติก สายหลังเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัด12 ตุลาคม 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 106 กรกฎาคม 2560
โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรบ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ 803 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 423 มกราคม 2560
โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย05 มกราคม 2560
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล 14 พฤศจิกายน 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายเข้าผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต01 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการก่อสร้างลาดยาง สายแม่ยุย-ทุ่งบะเห่อ บ้านแม่ยุย หมู29 เมษายน 2559
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเป็นราคากลาง25 พฤศจิกายน 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการพิจารณา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่25 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรบ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ 812 พฤษภาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 427 มกราคม 2560
รายงานผลพิจารณา โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย11 มกราคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ หมู่ท28 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายเข้าผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ ห15 พฤศจิกายน 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1