ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256207 พฤศจิกายน 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอ เวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายข้างแท้งค์น้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตา05 พฤศจิกายน 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256201 พฤศจิกายน 2561
โครงการก่อสร้างโรงอาหารประจำเทศบาลตำบลบ้านตาล24 ตุลาคม 2561
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลบ้านตาล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e 22 ตุลาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายข้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้22 ตุลาคม 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาหิน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่04 กันยายน 2561
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาดำพร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 20.00 ท่อน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้า04 กันยายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนสิงหาคม 256103 กันยายน 2561
โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประจำหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่14 สิงหาคม 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมตาข่ายเหล็กครอบแทงค์น้ำ บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จั10 สิงหาคม 2561
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาพร้าว บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเช20 กรกฎาคม 2561
โครงการเสริมคันดินพร้อมวางกระสอบลำห้วยแม่ยุย (นาสวนป่าหมาก) บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮ20 กรกฎาคม 2561
โครงการปรับปรุงลำเหมืองนาแพะ บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่20 กรกฎาคม 2561
ดำเนินการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่05 กรกฎาคม 2561
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256107 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกันยายน 256102 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกรกฎาคม 256103 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมิถุนายน 256103 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนพฤษภาคม 256101 มิถุนายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมีนาคม 256102 เมษายน 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 256101 มีนาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนมกราคม 256101 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนธันวาคม 256003 มกราคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256001 ธันวาคม 2560
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนตุลาคม 256001 พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่25 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรบ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ 812 พฤษภาคม 2560
รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 427 มกราคม 2560
รายงานผลพิจารณา โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยุย11 มกราคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1