ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมตาข่ายเหล็กครอบแทงค์น้ำ บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จั   [ 10 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร

 


 


 


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาล  ที่  033 / 2561


เรื่อง
ดำเนินงาน
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมตาข่ายเหล็กครอบแทงค์น้ำ  บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านตาล  ****************************************


เทศบาลตำบลบ้านตาลจะได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมตาข่ายเหล็กครอบแทงค์น้ำ  บ้านช่างเคิ่ง  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง  6.00
เมตร       ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร
ตามแบบรูปและประมาณการราคาที่เทศบาลตำบลบ้านตาลกำหนด งบประมาณ จำนวน 269,000.00
บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง จำนวน 269,000.00 บาท
(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 


เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอราคา โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้


. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะเสนอราคา


. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน       บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นเสนอราคา


. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๔.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่          เทศบาลตำบลบ้านตาล ณ. วันประกาศยื่นเสนอราคา
หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง             การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาจ้างในครั้งนี้


5.ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ
นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ         ที่แก้ไขเพิ่มเติม


หากผู้ประกอบการสนใจ และ มีความประสงค์จะยื่นเสนอราคางานจ้าง
ติดต่อขอรับเอกสาร          การเสนอราคา และ ยื่นเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล
ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 256
1 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐
-๕๓๐๓-๑๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ    วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  ..๒๕61


 


 


( นายธเนศ  โกฏคำลือ )


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

  


ย้อนกลับ