ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 ชื่อเอกสาร : โครงการปรับปรุงลำเหมืองนาแพะ บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่   [ 20 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร

 


 


 


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาล  ที่  030 / 2561


เรื่อง
ดำเนินงาน
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


โครงการปรับปรุงลำเหมืองนาแพะ  บ้านตาลกลาง
หมู่ที่ 5
  ตำบลบ้านตาล  ****************************************


เทศบาลตำบลบ้านตาลจะได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงลำเหมืองนาแพะ      บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวางท่อ จำนวน 10 ท่อน          พร้อมกำแพงกั้นดิน ยาว 6.00 เมตร สูง 1.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบรูปและประมาณการราคา      ที่เทศบาลตำบลบ้านตาลกำหนด งบประมาณ จำนวน
43,000.-บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง จำนวน 43,000.-บาท
(สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)


เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอราคา โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้


. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะเสนอราคา


. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน       บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นเสนอราคา


. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๔.
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่          เทศบาลตำบลบ้านตาล ณ. วันประกาศยื่นเสนอราคา
หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง             การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาจ้างในครั้งนี้


5.ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ
นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ         ที่แก้ไขเพิ่มเติม


หากผู้ประกอบการสนใจ และ มีความประสงค์จะยื่นเสนอราคางานจ้าง
ติดต่อขอรับเอกสาร          การเสนอราคา และ ยื่นเสนอราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม  256
1
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐
-๕๓๐๓-๑๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ    วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม  ..๒๕61


 


 


( นายธเนศ  โกฏคำลือ )


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล


 

    


ย้อนกลับ