ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างคันดินห้วยเหล่าป๋อ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่05 กรกฎาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม.10 (ซอยข้างบ้านนายหมื่น โยคำ) ตำบลบ้านตาล อำเภ06 มิถุนายน 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชีย09 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ข้าง กศน.) บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮ09 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อสายสวนนายอี๊ด บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จั08 พฤษภาคม 2561
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือนเมษายน 256101 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่25 เมษายน 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนาหกพัน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่20 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 (ซอยหน้าบ้าน นายคำแดง ตาปวน) ตำบลบ้า03 เมษายน 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL (ซอยข้างป่าช้า) หมู่ที่ 8 บ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำ03 เมษายน 2561
โครงการเสริมคันดินลำห้วยแม่ยุย (ข้างสวนนายศรีวัน) บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอ22 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกส์ สายหน้าบ้านนายต๋าคำ - โรงเรียนบ้01 มีนาคม 2561
โครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกส์ ซอย 2 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮ14 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสวนป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่13 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (นาโบสถ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาล อำเภอ25 มกราคม 2561
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการพิจารณา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ หมู่ท28 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายเข้าผาสิงห์เหลียว บ้านตาลเหนือ ห15 พฤศจิกายน 2559
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2